Aanvraag subsidie dorpsbudget 2019

Zoals u weet heeft de gemeente Leeuwarden een ander subsidiebeleid dan we gewend waren in de gemeente Leeuwarderadeel. 2018 was een overgangsjaar, waarin dit geen gevolgen had voor de subsidies van de verenigingen. Vanaf 2019 gaat dit echter veranderen. De verenigingen in de dorpen (met uitzondering van het dorpshuis) zullen geen structurele subsidie meer ontvangen van de gemeente Leeuwarden. Dorpsbelang ontvangt een dorpsbudget waaruit we als dorp zelf mogen bepalen hoe wij dit budget inzetten en welke activiteiten of investeringen we willen doen t.b.v. de leefbaarheid en participatie in ons dorp.  Verenigingen of bewoners met een ander initiatief kunnen voor 2019 een subsidie aanvraag doen bij Dorpsbelang.

Dorpsbelang Hijum en Feinsum hebben voor 2019 alvast een subsidie aanvraag gedaan voor respectievelijk €7400 en €5200. Voor de verenigingen Crescendo en Us Nocht zal er een overgangsregeling komen om hun subsidie, die tot voor kort rechtstreeks van de gemeente kwam, af te bouwen in twee jaar. Zowel de gemeente Leeuwarden als dorpsbelang Hijum en Feinsum en de twee verenigingen gaan een gezamenlijke afbouw van dit subsidie bedrag financieren. Uiteindelijk kunnen zij net als andere verenigingen een verzoek voor een financiële bijdrage indienen bij dorpsbelang Hijum en of Feinsum al gelang naar het gezamenlijk karakter van het initiatief voor de beide dorpen. De bijdrage, die aangevraagd mag worden, moet gaan om incidentele zaken. Het moeten investeringen zijn die een langjarig karakter hebben. Alle verenigingen of dorpsinitiatieven van bewoners mogen deze aanvraag indienen mits het ten goede komt aan dorpsactiviteiten die zich afspelen binnen Feinsum en of Hijum.  Voor de verenigingen is er al een informatiebijeenkomst geweest op 2 oktober in dorpshuis de Kampioen van Hijum..

De exacte voorwaarden kunt u lezen op de website van feinsum.info. Hier kan ook het aanvraagformulier gedownload worden. U kunt ook bij de secretarissen van dorpsbelang Feinsum en of Hijum een verzoek indienen voor de voorwaarden van een subsidieverzoek en een aanvraagformulier. De verzoeken dienen voor 1 februari 2019 ingediend te zijn voor het jaar 2019. Op deze manier hebben de beide dorpsbelangen nog voldoende mogelijkheid om de verzoeken te beoordelen en voor te leggen aan de leden van dorpsbelang voor goedkeuring. De verzoeken dienen minimaal €250 te bedragen. De verzoeken zullen ook beoordeeld worden op de eigen bijdrage van de initiatiefnemers. De leden van dorpsbelang Hijum en Feinsum zullen uiteindelijk beslissen welke verzoeken ingewilligd worden.

Het is de bedoeling dat we de dorpsbudgetten zo goed mogelijk besteden voor onze dorpsbewoners. We zien daarom als dorpsbelang Hijum en Feinsum graag initiatieven van onze verenigingen en dorpsbewoners om de leefbaarheid van onze dorpen zoveel mogelijk te versterken.